Reklamačné podmienky

cintropur.sk - Informácie - Reklamačné podmienky

Reklamácia sa vzťahuje na tovar zakúpený Kupujúcim na internetovej stránke Predávajúceho.

Kupujúci má právo uplatniť si u Predávajúceho záruku len na tovar, ktorý vykazuje vady, ktoré zavinil výrobca, dodávateľ alebo Predávajúci, vzťahuje sa naň záruka a bol zakúpený u Predávajúceho.

Kupujúci je povinný vykonať prehliadku tovaru pri prevzatí tovaru. Pokiaľ tak neučiní, môže uplatniť nároky z vád zistených pri tejto prehliadke, len keď preukáže, že tieto vady mal tovar už v čase prevzatia tovaru.

Počas záručnej doby má Kupujúci právo na bezplatné odstránenie vady po predložení tovaru vrátane príslušenstva zástupcovi Predávajúceho spolu s originálnym obalom tovaru, záručným listom a dokladom o zaplatení.

Kupujúci je povinný reklamovať vady tovaru u Predávajúceho bez zbytočného odkladu, inak Kupujúcemu zaniká právo voči Predávajúcemu na bezplatné odstránenie vady.

Ak tovar vykazuje vady, zákazník má právo uplatniť reklamáciu v prevádzkarni Predávajúceho v súlade s ust. § 18 ods. 2 Zákona. Kupujúci vyplní formulár na uplatnenie reklamácie a doručí ho Predávajúcemu. Podobu formulára určí Predávajúci a jeho vzor umiestni na internetovej stránke. Kupujúci je povinný vo formulári presne označiť druh a rozsah vád tovaru. Kupujúci má právo uplatniť reklamáciu aj u osoby určenej výrobcom na vykonávanie záručných opráv.

Reklamačné konanie tovaru, ktorý sa dá objektívne doručiť začína dňom, kedy sú splnené všetky nasledujúce podmienky:

 • doručenie vyplneného formulára na uplatnenie reklamácie Predávajúcemu,
 • doručenie reklamovaného tovaru vrátane príslušenstva (obal, kópiu daňového dokladu, záručný list, a iné),


Reklamačné konanie tovaru, ktorý sa nedá objektívne doručiť predávajúcemu a ktorý je pevne zabudovaný začína dňom, kedy sú splnené všetky nasledujúce podmienky:

 • doručenie vyplneného formulára na uplatnenie reklamácie,
 • vykonanie obhliadky reklamovaného tovaru treťou osobou, určenou Predávajúcim, ktorá o obhliadke vydá Kupujúcemu písomné potvrdenie,
 • začiatok reklamačného konania je zároveň dňom uplatnenia reklamácie. Reklamovaný tovar je nutné doručiť do sídla Predávajúceho, ak Predávajúci alebo určená osoba neurčí inak (napr. dopraviť tovar priamo výrobcovi, resp. určenej osobe).
 • Kupujúci nemá právo uplatniť záruku na vady, o ktorých bol predávajúcim v dobe uzatvárania zmluvy upozornený, alebo o ktorých s prihliadnutím k okolnostiam, za ktorých bola kúpna zmluva uzatvorená, musel vedieť.


Nárok na uplatnenie záruky u predávajúceho kupujúcim zaniká:

 • nepredložením dokladu o zaplatení, dodacieho listu alebo záručného listu, príslušenstva alebo dokumentácie tovaru,
 • neoznámením zjavných vád pri prevzatí tovaru,
 • uplynutím záručnej doby tovaru,
 • mechanickým poškodením tovaru spôsobený Kupujúcim,
 • používaním tovaru v podmienkach, ktoré neodpovedajú svojou vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzenému prostrediu,
 • neodborným zaobchádzaním, obsluhou, alebo zanedbaním starostlivosti o tovar,
 • poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním, alebo používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii, všeobecnými zásadami, technickými normami alebo bezpečnostnými predpismi platnými v SR,
 • poškodením tovaru neodvrátiteľnými alebo nepredvídateľnými udalosťami,
 • poškodením tovaru náhodnou skazou a náhodným zhoršením, manipuláciou,
 • neodborným zásahom, poškodením pri doprave, poškodením vodou, ohňom, statickou či atmosférickou elektrinou alebo iným zásahom vyššej moci,
 • zásahom do tovaru k tomu neoprávnenej osoby.


Záručná doba je 24 mesiacov odo dňa uzavretia kúpnej zmluvy a začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru, potvrdenia dodacieho listu a úhrady celkovej ceny tovaru.

Predávajúci sa zaväzuje vybaviť reklamáciu do 30 dní odo dňa doručenia tovaru kupujúcim. Pokiaľ je táto lehota nedostatočná, je predávajúci povinný upovedomiť kupujúceho s určením lehoty konečného vybavenia. Po uplynutí dodatočnej lehoty je kupujúci oprávnený odstúpiť od zmluvy alebo požadovať výmenu tovaru.

Kupujúci je povinný si tovar prehliadnuť bez zbytočného odkladu pri jeho prevzatí. Reklamácia z titulu mechanického poškodenia po prevzatí tovaru nebude akceptovaná.

Kupujúci je povinný pred prvým použitím tovaru preštudovať záručné podmienky, návod na použitie a riadiť sa nimi.

Ak sa preukáže, že reklamácia bola nedôvodná, predávajúci je oprávnený si účtovať manipulačný poplatok vo výške 10 EUR.

Ak je v záručnom liste uvedená servisné stredisko, kupujúci je povinný si uplatniť reklamáciu v tomto stredisku.